Tải phần mềm cho máy tuần tra bảo vệ

28/04/2022 11:43

1. PatrolSystemV3.5.9 (Dùng cho dòng máy pin sạc và pin không sạc - Full driver)

2. PatrolSystemV3.7 (Dùng cho dòng máy pin không sạc - Full driver)

PatrolSystemV3.5.7 (Dùng cho dòng máy pin sạc và pin không sạc - Full driver)

4. Driver win XP

5. Driver win 7 (32bit)

6. Driver win 7 (64bit)   heartheart